ANVÄNDARVILLKOR


Dessa villkor uppdaterades senast 12 juni 2019


Dessa Villkor reglerar förhållandet mellan Paramount Network och dig när du använder Tjänster och du måste därför läsa Villkoren innan du börjar använda våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster accepterar du att följa dessa Villkor och är medveten om att de kan ändras av oss. För vissa Tjänster och tävlingar är särskilda instruktioner och regler tillämpliga. Du ska även följa dessa om du använder sådana Tjänster och/eller deltar i sådana tävlingar. Om sådana instruktioner eller regler för särskilda tjänster/tävlingar skiljer sig från dessa Villkor ska det som anges i de särskilda instruktionerna/reglerna gälla. Dessa Villkor gäller så länge som du använder Webbsidan och du är bunden av dem även om ditt medlemskap, användande eller Tjänst avslutas.


1. DEFINITIONER


"Villkor" Dessa villkor inklusive den anslutna Policy för Behandling av Personuppgifter, våra Regler för Online/Mobil Tävlingar,


"Information" Allt material som levereras av oss genom Webbsidan;


"Personuppgifter" Information som kan hänföras till din person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, födelsedatum (om nödvändigt), e-postadress eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig, som registreras av oss när en användare registrerar sig på Webbsidan, deltar i en online tävling eller använder en Tjänst;


"Tjänst(er)" Den tjänst som tillhandahålls av oss eller från oss Närstående Bolag och som består av att vi förser dig med Information genom Webbsidan;


"vi", "oss", "vår" Paramount Network c/o VIMN Nordic AB, Kungsbro strand 31, 112 26 Stockholm, Sverige;


"Webbsida" www.paramountnetwork.se och samtliga andra webbsidor som associeras med denna webbsida;


"Närstående bolag" Våra dotterbolag, närstående bolag, bolag i vilka vi har ett bestämmande inflytande, våra filialer och våra Moderbolag;


"du, "dig" "din" avser dig som slutanvändare av Tjänsten.


2. TJÄNSTEN


Tjänsten erbjuds i befintligt skick och vi lämnar inte några garantier avseende Tjänsten och/eller den Information som tillhandahålls via Tjänsten, oavsett om den härrör från oss eller från tredje part.Du accepterar att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du accepterar att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning. Du accepterar också att vi inte har något ansvar för förseningar eller misslyckanden avseende t.ex. att lagra meddelanden eller annat material. Du förstår och accepterar även att (a) det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan lova att göra det; (b) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan användas; (c) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel; och (d) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll. Trots att vi gör alla ansträngningar för att förhindra virus genom att se över materialet på Webbsidan rekommenderar vi att du använder anti-virus program på all Information och/eller material som du får via Tjänsten.


3.RÄTTIGHETER


Vi värnar starkt om immateriella rättigheter och kräver därmed att våra användare respekterar våra upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter liksom de immateriella rättigheter som tillkommer andra. Genom att använda Webbsidan accepterar du att vi tillhandahåller Information endast för ditt privata, icke-kommersiella bruk såsom en "streamad" tjänst. Informationen får inte användas för något annat syfte (exempelvis publicering, reproduktion, kopiering eller överföring till allmänheten). Du får inte själv eller genom att tillåta eller hjälpa tredje part, kopiera, reproducera, bearbeta, ladda ned, skicka, lagra (exempelvis på annan webbsida), distribuera, sända, överföra, kommersiellt exploatera eller på annat sätt använda Informationen sätt. Du får inte heller skapa ett derivativt verk eller att företa s.k. reverse engineering eller dekompilering eller på annat sätt försöka upptäcka källkod i Informationen eller kringgå tekniska skyddsåtgärder avseende Informationen. Du får inte heller sälja, vidarelicensiera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller liknande rätt i Informationen eller på annat sätt överföra någon typ av rätt i Informationen. Obehörigt eller förbjudet användande av Tjänsten, Webbsidan eller dess material och innehåll kan leda till ansvar och/eller straffrättsligt åtal enligt lag. Vårt namn, våra bilder och logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part (inklusive deras tjänster och produkter) tillhör oss eller respektive tredje part och du har ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer på Webbsidan (inklusive design, arrangemang och utseende och känsla, s.k. "look and feel") och allt material eller innehåll som är en del av Webbsidan ska ses som vår egendom, våra Närstående Bolags egendom eller våra licensgivares egendom.


4. ANSVARSBEGRÄNSNING


Du accepterar att vi, förutom vid dödsfall eller personskada som uppkommer på grund av vår oaktsamhet, inte ansvarar gentemot dig eller annan för förlust eller skada som är hänförlig till eller på något sätt är förenat med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten, Informationen eller Webbsidan. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, direkta som indirekta (exempelvis inkomstbortfall eller förlust av företagsinformation). Vi ansvarar inte heller gentemot dig för felaktigheter eller förseningar i Tjänsten, exempelvis p.g.a. a) du har försett oss med felaktig information; b) du har raderat en del av en Tjänst eller; c) du inte följer instruktioner för användande av Tjänsten.


5. ANVÄNDARES UPPFÖRANDE


Ditt användande av Webbsidan och Tjänsten ska ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god "nätetikett". Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och fel i relation till ditt användande av Tjänsten. Du får inte använda Tjänsten:


  1. i ett olagligt syfte;
  2. på något sätt som stör, skadar eller leder till en mindre effektiv Tjänst;
  3. på något sätt som kan skada eller störa en annan användares dator;
  4. på något sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, vulgärt eller obscent, pornografiskt, rasistiskt, etniskt stötande, skymfande eller i övrigt skapar irritation eller besvär (exempelvis genom uppladdning av material av angiven karaktär);
  5. för uppladdning eller överföring av datavirus, exempelvis s.k. timebombs, cancelbots, worms, trojan horses, eller spyware eller andra potentiellt skadliga datafiler, information eller program;
  6. som ett sätt att hota, förfölja, trakassera, utnyttja, diskriminera eller på annat sätt förolämpa andra användare eller för att samla, lagra, visa, reproducera eller ta del av kränka andras personuppgifter eller inkräkta i andras personliga integritet;
  7. på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons, firmas eller företags rättigheter, exempelvis till upphovsrätt eller sekretess;
  8. för kommersiella syften, exempelvis annonsering, kampanjer, publicitet, marknadsföring eller erbjudande av varor eller tjänster;
  9. för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung, exempelvis genom att personifiera en anställd, chef eller värd hos oss eller annan användare; eller
  10. för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller andra oombedda meddelanden.

6. FÖRÄLDRARS ANSVAR


Alla våra användares - men i synnerhet barns - säkerhet och välstånd berör oss. Föräldrar som tillåter sina barn att ta del av Tjänsten bör övervaka och assistera dem. Tjänsten är skapad för att tilltala en bred publik. Vi vill påminna föräldrar om deras skyldighet, som vårdnadshavare, att övervaka sina barn och att de är ensamt ansvariga att avgöra om Tjänsten är lämplig för deras barn eller inte.

7. SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE


Du ska hålla oss skadelösa mot alla krav, skadestånd och kostnader som uppkommer på grund av att du inte följer dessa Villkor, gällande lag eller på grund av ditt (miss)bruk av Tjänsten, Webbsidan eller Informationen.


8.AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING


Vi har rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller stänga av ditt tillträde till Tjänsten om du inte följer dessa Villkor, handlar i strid med lag eller om vi stänger ner Tjänsten eller delar utav den.


9. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Klicka här för att läsa vår policy för behandling av Personuppgifter. Vår policy för behandling av Personuppgifter är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar Personuppgifter


10. ANDRA WEBBSIDOR


På Webbsidan kan det förekomma länkar till andra webbsidor som inte kontrolleras av oss. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Webbsidan och Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll på andra webbsidor. Länkar till andra webbsidor innebär inte att vi går i god för eller bekräftar den webbsidan eller dess innehåll.


11. ÄNDRINGAR AV VILLKOR


Vi har rätt att ändra dessa Villkor från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till dessa Villkor ange när de senast uppdaterats. Om du fortsätter använda Tjänsten efter att vi meddelat detta accepterar du de justerade Villkoren. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringar av dessa Villkor ber vi dig att inte använda Tjänsten.


12. ÖVERLÅTELSE


Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part utan att vi skriftligen godkänt detta. Vi får överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan restriktioner.


13. LAGVAL OCH DOMSTOL


Webbsidan riktar sig till en svensk publik. Vi kan inte garantera att Webbsidan överrensstämmer med annat lands lagstiftning. Svensk lag gäller för dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.